Privacyverklaring

 

 • PRIVACYVERKLARING, VERSIE 2018

  Wijkvereniging de Noorderhoek, gevestigd aan de Harmen Sytstrastraat 8a, 8602 TM Sneek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:

  www.schuttersheuvel.nl

  Harmen Sytstrastraat 8a, 8602 TM Sneek

  Telefoon: 0515-419613

  Hans Hilbert-Hempenius is de Functionaris Gegevensbescherming van Wijkvereniging de Noorderhoek. Hij is te bereiken via info@schuttersheuvel.nl of per telefoon 0515-750660

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Wijkvereniging de Noorderhoek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  – Voor- en achternaam

  – Geslacht

  – Adresgegevens

  – Telefoonnummer

  – E-mailadres

  – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en/of

  telefonisch doorgeeft.

  – Locatiegegevens

  – (IBAN) Bankrekeningnummer

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schuttersheuvel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Wijkvereniging de Noorderhoek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  – Het afhandelen van uw betaling

  – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

  – Het registreren van leden van de wijkvereniging in onze ledenadministratie.

  – Bezorggegevens voor de verspreiding van ledenpassen aan onze leden en onze wijkkrant

  “de Schuttersbode”

  – Namen benoemd in artikelen die wij plaatsen in onze wijkkrant “de Schuttersbode”

  – Informatie die wij plaatsen op onze facebook pagina.

  – Informatie voorziening via onze website www.schuttersheuvel.nl

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Wijkvereniging de Noorderhoek neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wijkvereniging de Noorderhoek) tussen zit. Wijkvereniging de Noorderhoek gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Rabo telebankieren (bankzaken & incasso contributie), E-boekhouden (voeren van de dagelijkse administratie). Exel/Word voor de verwerking van gegevens van de leden van de wijkvereniging de Noorderhoek.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Wijkvereniging de Noorderhoek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: gegevens in onze dagelijkse boekhouding, 7 jaar tenzij dit wettelijk langer of korter nodig mocht zijn. Persoons gegevens in de ledenadministratie, zolang de persoon lid blijft van de wijkvereniging.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Wijkvereniging de Noorderhoek verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Wijkvereniging de Noorderhoek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wijkvereniging de Noorderhoek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand

  naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schuttersheuvel.nl of per post naar Wijkvereniging de Noorderhoek, Harmen Sytstrastraat 8A, 8602 TM Sneek. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wijkvereniging de Noorderhoek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Wijkvereniging de Noorderhoek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van Wijkvereniging de Noorderhoek.

 

Voor overige vragen die te maken hebben met uw lidmaatschap of het wijzigen van uw adres, kunt u contact op nemen met de ledenadministratie.